مراقبت های پس از درمان جراحی دندان

مراقبت های پس از درمان جراحی دندان بعد از جراحی کمپرس سرد را هر ده دقیقه یک بار به مدت چند ساعت تکرار کنید. از مک زدن و خالی نمودن مکرر آب دهان خود داری کنید. چند ساعت اولیه را زیاد صحبت نکنید و در صورت وجود گاز پانسمان در داخل دهان تا ٢ ساعت […]

read more »
Call Now Button