بیماری های لثه

بیماری لثه بیماری التهابی نسوج نگهدارنده دندان است که شامل لثه و لیگومان هایی است که دندان را به لثه متصل کرده و PDL یا استخوانی که نگهدارنده دندان در فکین است . در واقع وقتی که بر اثر عدم رعایت بهداشت دهان ، مسواک نزدن و نخ دندان نکشیدن باکتری ها و میکروبها می […]

read more »
Call Now Button