مراقبت های دندانی کودکان و نوجوانان

درمان های قابل انجام در دندانپزشکی برای کودکان یک سری از مواردی است که مشابه با درمان هایی است که برای افراد بزرگسال انجام می شود . مثل ترمیم های دندانی ، اگر دندانی نیاز به درمان عصب داشته باشد، انجام می شود و اگر با موردی مواجه باشیم که میزان پوسیدگی خیلی افزایش زیادی داشته باشد و دندان غیر قابل نگهداری باشد ترجیح داده می شود که آن دندان خارج شود و از وسایلی به نام فضا نگهدار به جای دندان کشیده شده، استفاده می شود .

read more »
Call Now Button